• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • konsultowanie projektów zgłaszanych przez mieszkańców przed ich złożeniem do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok;
  • weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok przy pomocy karty analizy projektu, w tym ocena spełniania kryterium ogólnodostępności złożonych projektów;
  • przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;
  • przeprowadzenie losowania kolejności projektów na karcie do głosowania;
  • przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;
  • ustalenie i przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku informacji o wynikach głosowania w konsultacjach społecznych;
  • sporządzenie i przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych, w tym z wyników ewaluacji;
  • udział w działaniach organizowanych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej konsultacji społecznych.
Do góry