• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Tryb pracy Zespołu

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, przy czym aby posiedzenie mogło się odbyć wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

Posiedzenia Zespołu zwołują współprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

Na wniosek współprzewodniczącego, do udziału w posiedzeniach mogą zostać zaproszone osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Osoby zaproszone mają głos doradczy, bez prawa udziału w głosowaniach.

W pracach Zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Białegostoku.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos współprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

Do góry