• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Weryfikacja projektów

Etap weryfikacji projektów został zakończony.

Ze 108 projektów poddanych weryfikacji pozytywną ocenę otrzymały 62 projekty, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach.

Z projektami, na które będzie można oddać głos w październikowym głosowaniu możesz zapoznać się również tutaj.

Wszystkie złożone projekty, które trafią do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zostaną zarejestrowane i zweryfikowane. Są trzy rodzaje weryfikacji: ogólna, szczegółowa oraz ostateczna, będą one przeprowadzone na podstawie karty analizy.

Weryfikacja ogólna przeprowadzona przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białymstoku sprawdzi:

  • terminowości zgłoszenia projektu
  • złożenia go na właściwym formularzu i prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk
  • kompletności załączników
  • poprawności danych osób zgłaszających i popierających projekt

Jeśli zgłoszony formularz projektu będzie niekompletny lub niepoprawnie wypełniony, pomysłodawca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o możliwości uzupełnienia lub jego poprawy w czasie 7 dni. Gdy projektodawca nie usunie w terminie nieprawidłowości, projekt otrzyma negatywną rekomendację i nie będzie podlegał dalszej weryfikacji.

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację ogólną zostaną skierowane do właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz/lub miejskich jednostek organizacyjnych, one przeprowadzą weryfikację szczegółową, która obejmie m.in.:

  • analizę faktycznej możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych
  • sprawdzenie kosztorysu projektu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym i ocenę, czy nie przekracza on wyznaczonych kwot
  • ocenę kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu

Jeśli formularz projektu nie będzie zawierał istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy projektu, to pomysłodawca zostanie telefonicznie lub mailowo poproszony o ich uzupełnienie w czasie 7 dni.

Ingerowanie w treść zgłoszonych projektów jest możliwe jedynie za zgodą pomysłodawców.

Po weryfikacji szczegółowej projekty zostają przekazane Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego do przeprowadzenia weryfikacji ostatecznej. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji prezydentowi Białegostoku listę projektów rekomendowanych do głosowania oraz wykaz projektów odrzuconych z uzasadnienia. Kolejność projektów na karcie do głosowania zostanie ustalona w trakcie losowania przeprowadzonego przez zespół.

Załączniki do pobrania

BO 2017 - projekty odrzucone wraz z uzasadnieniem

rozmiar: 3.16 MB PDF pobierz

BO 2017 - projekty zakwalifikowane do głosowania

rozmiar: 1.94 MB PDF pobierz
Do góry