• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Weryfikacja projektów

Wszystkie złożone projekty, które trafią do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zostaną zarejestrowane i zweryfikowane.

Są trzy rodzaje weryfikacji:

  1. Ogólna,
  2. Szczegółowa,
  3. Ostateczna.

Rodzaje weryfikacji będą przeprowadzone na podstawie karty analizy.

Weryfikacja ogólna przeprowadzona przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białymstoku sprawdzi:

  • terminowości zgłoszenia projektu,
  • złożenia go na właściwym formularzu i prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk
  • kompletności załączników,
  • poprawności danych osób zgłaszających i popierających projekt.

Jeśli zgłoszony formularz projektu będzie niekompletny lub niepoprawnie wypełniony, pomysłodawca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o możliwości uzupełnienia lub jego poprawy w czasie 7 dni. Gdy projektodawca nie usunie w terminie nieprawidłowości, projekt otrzyma negatywną rekomendację i nie będzie podlegał dalszej weryfikacji.

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację ogólną zostaną skierowane do właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz/lub miejskich jednostek organizacyjnych, one przeprowadzą weryfikację szczegółową, która obejmie m.in.:

  • spełnienie wymogów podanych zasadach zgłaszania projektu,
  • analizę faktycznej możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych
  • sprawdzenie kosztorysu projektu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym i ocenę, czy nie przekracza on wyznaczonych kwot.

Jeśli formularz projektu nie będzie zawierał istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy projektu, to pomysłodawca zostanie telefonicznie lub mailowo poproszony o ich uzupełnienie w czasie 7 dni.

Ingerowanie w treść zgłoszonych projektów jest możliwe jedynie za zgodą pomysłodawców.

Po weryfikacji szczegółowej projekty zostają przekazane Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego do przeprowadzenia weryfikacji ostatecznej. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji prezydentowi Białegostoku listę projektów rekomendowanych do głosowania oraz wykaz projektów odrzuconych z uzasadnienia. Kolejność projektów na karcie do głosowania zostanie ustalona w trakcie losowania przeprowadzonego przez zespół.

 

Do góry